Όροι Χρήσης

Καλώς ήρθατε στον κόμβο www.diavlosbooks.gr
Κάθε επίσκεψη ή αγορά στον ανωτέρω κόμβο σημαίνει de facto αποδοχή των Όρων Χρήσης.
Παρακαλούμε διαβάστε τους προσεκτικά.
 
O κόμβος www.diavlosbooks.gr ή www.diavlos-books.gr (εφεξής «κόμβος») αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας Δίαυλος ΑΕ Εκδόσεις Βιβλίων (εφεξής «εταιρεία») και προσφέρει τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τους πιο κάτω όρους και δηλώσεις. Επιπλέον, με τη χρήση κάθε υπηρεσίας του κόμβου θα ισχύουν οι όροι λειτουργίας και οι πολιτικές κάθε υπηρεσίας. Ο χρήστης/επισκέπτης/πελάτης (εφεξής «χρήστης») της εταιρείας και του κόμβου ρητώς δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο των πιο κάτω δηλώσεων και όρων χρήσης.
 
Πνευματική Ιδιοκτησία 
Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων του κόμβου, κείμενα, γραφικά, σήματα, εικόνες, απεικονίσεις και παράθυρα που εμφανίζονται στην οθόνη, λίστες και μενού, το γενικό παρουσιαστικό, τα αρχεία (πληροφοριών, στοιχείων και εικόνων), ηλεκτρονικά κομβία και προγράμματα είναι ιδιοκτησίας της εταιρείας και προστατεύονται από Διεθνείς Συμβάσεις και ημεδαπούς νόμους. Η σύνθεση και συλλογή σε αρχείο (database) όλου του περιεχομένου του κόμβου είναι αποκλειστική περιουσία της εταιρείας και προστατεύεται από Διεθνείς Συμβάσεις και από ημεδαπούς νόμους. Τα προγράμματα και συστήματα που αποτελούν τον κόμβο και τα οποία χρησιμοποιούνται από τον κόμβο αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας ή και των προγραμματιστών του κόμβου. Οποιαδήποτε αντιγραφή, μετάφραση, διασκευή, αναπαραγωγή, μετάδοση, κυκλοφορία, επανέκδοση, εκτύπωση, πώληση οποιουδήποτε μέρους ή ολόκληρου του περιεχομένου των ιστοσελίδων του κόμβου απαγορεύεται αυστηρώς.
 
Εμπορικά σήματα και Εμπορικές Επωνυμίες
Τα www.diavlosbooks.gr, Δίαυλος ΑΕ Εκδόσεις Βιβλίων, καθώς και τα σήματα του κόμβου αποτελούν εμπορικές επωνυμίες ή και εμπορικά σήματα της εταιρείας. Απαγορεύεται η αντιγραφή, διασκευή, αναπαραγωγή, μετάδοση, κυκλοφορία, επανέκδοση, εκτύπωση, χρήση και μετάφρασή τους από οποιονδήποτε για οποιονδήποτε σκοπό.
 
Χρήση των υπηρεσιών του κόμβου
Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, διασκευή, αντιγραφή, πώληση, μεταπώληση, ή η με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση του περιεχομένου των ιστοσελίδων του κόμβου. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών, τον τερματισμό λογαριασμών, την ακύρωση παραγγελίας κατά τη δική της κρίση και εφόσον κρίνει ότι η συμπεριφορά του χρήστη έρχεται σε αντίθεση με οποιονδήποτε νόμο ή κανονισμό ή είναι ζημιογόνα στα συμφέροντα της εταιρείας και των συνεργατών της. Με τη χρήση των ιστοσελίδων του κόμβου ο χρήστης δηλώνει ότι η εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την αποτροπή ζημιών ή απωλειών στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή τα προγράμματά του. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει και/ή τροποποιήσει και/ή μεταβάλει μονομερώς οποιοδήποτε όρο και/ή πρόνοια συμβολαίου και/ή δήλωση ή όρο χρήσης και/ή μέθοδο χρήσης των υπηρεσιών του κόμβου καθώς και τις πρόνοιες της παρούσας δήλωσης.
 
Δικαίωμα χρήσης και πρόσβασης 
Δικαίωμα χρήσης των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών του κόμβου παρέχεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας δήλωσης και των όρων και συμβολαίων και δηλώσεων, πολιτικής και οδηγιών που περιέχονται στις ιστοσελίδες του κόμβου. Όπου η πρόσβαση ιστοσελίδων περιορίζεται από συνθηματικό κωδικό (password) εισόδου, το δικαίωμα χρήσης των εν λόγω ιστοσελίδων περιορίζεται στον δικαιούχο του συνθηματικού κωδικού, προς αποκλεισμό οποιουδήποτε άλλου. Ο χρήστης, ο οποίος είναι και ο δικαιούχος του συνθηματικού κωδικού εισόδου, είναι ο μόνος υπεύθυνος για την ασφαλή φύλαξη. Η εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την απώλεια του συνθηματικού κωδικού και/ή για οποιαδήποτε χρήση του από οποιοδήποτε άτομο που δεν είναι ο δικαιούχος του σύμφωνα με τις παραπομπές και το αρχείο που διατηρεί η εταιρεία.
 
Ειδική αναφορά σε παιδιά και ανήλικους
Η εταιρεία δηλώνει ότι δεν θεωρεί ότι οι ιστοσελίδες του κόμβου απευθύνονται καταρχήν σε παιδιά και ανήλικους. Οποιεσδήποτε από τις υπηρεσίες του κόμβου οι οποίες έχουν σχέση με την αγορά αντικειμένων και τη χρήση τραπεζικών υπηρεσιών θα πρέπει να διενεργούνται από ενήλικες χρήστες, οι οποίοι είναι και οι μοναδικοί υπεύθυνοι για την ασφαλή φύλαξη των στοιχείων τους. Νοείται ότι οποιαδήποτε παραγγελία και/ή αγορά μέσω των ιστοσελίδων του κόμβου θα θεωρείται ότι έχει διενεργηθεί από τον νόμιμο κάτοχο των τραπεζικών στοιχείων, εκτός όπου έχει αποδειχθεί από αρμόδιο Δικαστήριο ότι τα εν λόγω στοιχεία έχουν κλαπεί.
 
Συνδέσεις (Links) 
Οι σελίδες του κόμβου πιθανόν περιέχουν συνδέσεις (links) σε ιστοσελίδες που δεν τυγχάνουν του ελέγχου της εταιρείας. Η εταιρεία δηλώνει, και με τη σειρά τους οι χρήστες του κόμβου δηλώνουν, ότι η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο και τα χαρακτηριστικά στοιχεία των εν λόγω links. Οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο των links και των ιστοσελίδων που τα αποτελούν, ανήκουν στους ιδιοκτήτες και/ή των προσώπων που παρέχουν το περιεχόμενο των ιστοσελίδων των links και όχι στην εταιρεία.
 
Στοιχεία Χρήστη
Κατά τη διάρκεια χρήσης των υπηρεσιών του κόμβου οι χρήστες των υπηρεσιών του κόμβου και της εταιρείας επιλέγουν να διαθέσουν τα διάφορα προσωπικά τους στοιχεία. Με την καταχώριση και/ή προσφορά των εν λόγω προσωπικών στοιχείων οι χρήστες δηλώνουν ότι εξουσιοδοτούν την εταιρεία να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία σε τρίτα άτομα για λόγους διεκπεραίωσης της παραγγελίας, ή στατιστικούς λόγους και σκοπούς.
 
Περιεχόμενο και υπηρεσίες 
Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τον κόμβο είναι πληροφοριακού χαρακτήρα και για τους σκοπούς προώθησης των υπηρεσιών του κόμβου και της εταιρείας. Τίποτα από το περιεχόμενο των ιστοσελίδων του κόμβου δεν δύναται να λογιστεί ως επαγγελματική συμβουλή. Οι χρήστες του κόμβου και της εταιρείας αποδέχονται ότι η εταιρεία και ο κόμβος δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε απώλεια και/ή ζημιά άμεση και/ή έμμεση αναφορικά με οτιδήποτε δημοσιεύεται στις σελίδες του κόμβου και/ή αναφορικά με οποιαδήποτε υπηρεσία του κόμβου. Οι χρήστες του κόμβου δηλώνουν ότι αποποιούνται οποιουδήποτε δικαιώματος αναφορικά με οποιαδήποτε υπηρεσία του κόμβου και της εταιρείας που πηγάζει από οποιονδήποτε υπάρχοντα ή μελλοντικό νόμο οπουδήποτε στον κόσμο. Η εταιρεία δεν εγγυάται ότι οποιεσδήποτε υπηρεσίες ή προϊόντα που προσφέρει μέσω των ιστοσελίδων του κόμβου είναι διαθέσιμα συνεχώς, αλλά διαβεβαιώνει ότι πράττει κάθε τι δυνατόν ούτως ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των ιστοσελίδων της. Τυχόν διακοπή στη σύνδεση ή στη δυνατότητα πρόσβασης των ιστοσελίδων του κόμβου δεν θα συνεπάγεται οποιασδήποτε ευθύνης από πλευράς της εταιρείας.
 
Ασφάλεια 
Η εταιρεία δηλώνει ότι λαμβάνει όλα τα μέτρα για την ασφαλή φύλαξη των στοιχείων των χρηστών. Η εταιρεία χρησιμοποιεί τελευταίας τεχνολογίας λογισμικό για την ασφάλεια και ακεραιότητα των στοιχείων που ανταλλάσσονται μέσω του διαδικτύου. Δυστυχώς, όταν οι χρήστες καταχωρούν τα στοιχεία τους στις σελίδες του κόμβου, τα στοιχεία είναι πιθανόν να μεταφερθούν μέσω συστημάτων τα οποία δεν τυγχάνουν του ελέγχου της εταιρείας. Το διαδίκτυο δεν είναι 100% ασφαλές και κάποιος ή κάποιοι δυνατόν να αναγνώσουν τα στοιχεία των χρηστών.
 
Σχόλια, κριτικές και παροχή γνώμης 
Η εταιρεία και ο κόμβος δίνουν το δικαίωμα στους χρήστες των ιστοσελίδων να εκφράσουν κριτικές και την γνώμη τους. Η εταιρεία και ο κόμβος διατηρούν το δικαίωμα απόρριψης οποιουδήποτε σχολίου ή κριτικής. Με την αποστολή μέσω του κόμβου της κριτικής ή και της γνώμης τους, οι χρήστες δίνουν και/ή μεταβιβάζουν στην εταιρεία το δικαίωμα της αναδημοσίευσης, περικοπής, διανομής, διασκευής, μετάφρασης, έκδοσης, επανέκδοσης και προβολής των κριτικών και των σχολίων ανά τον κόσμο και υπό οποιαδήποτε μορφή.
Σχόλια και παράπονα για πνευματικά δικαιώματα 
Η εταιρεία σέβεται την πνευματική ιδιοκτησία. Εάν πιστεύετε ότι τα πνευματικά σας δικαιώματα έχουν παραβιαστεί με οποιονδήποτε τρόπο εκτός από ό,τι προνοείται στην παρούσα δήλωση, παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@diavlosbooks.gr
 
Ισχύουσα νομοθεσία και δικαιοδοσία 
Ο κόμβος www.diavlosbooks.gr ελέγχεται από την εταιρεία Δίαυλος ΑΕ Εκδόσεις Βιβλίων, Μαυρομιχάλη 72-74 10680, Αθήνα. Η ισχύουσα νομοθεσία αναφορικά με οτιδήποτε έχει σχέση με τον κόμβο και τα παραρτήματά του είναι αυτή της Ελληνικής Δημοκρατίας και αποκλείονται οποιεσδήποτε πρόνοιες ρητές ή άλλως πως και προς αποκλεισμό οποιασδήποτε αρχής της Σύγκρουσης Δικαίων (Conflict of Laws). Οποιαδήποτε διαφορά και οποιοδήποτε παράπονο εγείρεται αναφορικά με το περιεχόμενο και/ή τις υπηρεσίες του κόμβου θα επιλύεται από τα Δικαστήρια της Ελληνικής Δημοκρατίας προς αποκλεισμό οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας.
 
Επικοινωνία 
Για οποιεσδήποτε απορίες ή και διευκρινίσεις αναφορικά με το περιεχόμενο της παρούσας δήλωσης μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@diavlosbooks.gr
Η διεύθυνση της Δίαυλος ΑΕ Εκδόσεις Βιβλίων είναι η ακόλουθη:
Μαυρομιχάλη 72-74, 106 80, Αθήνα
Τηλ.: (30) 210 3631169, (30) 210 3617473
Fax: (30) 210 3617473